4 Temmuz 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30821

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile ilgili olarak daha önce Kurul tarafından onaylanmış sözleşmelerin asgari unsurlarıyla aynı asgari unsurlara sahip, aynı dayanak varlık grubu altındaki farklı dayanak varlıklı sözleşmeler ikinci fıkrada belirtilen Kurul onayına tabi olmayıp, bu sözleşmeler işleme açılmadan 15 iş günü öncesinde Kurul’a bildirimde bulunulur. Kurul tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde başka bir işleme gerek kalmaksızın sözleşmeler işlem görmeye başlar. Ancak, dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile BIST 100 endeksinde yer almayan paylara dayalı sözleşmeler her halükarda ikinci fıkrada belirtilen Kurul onayına tabidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2014

29150

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/8/2015

29459

2-

29/4/2016

29698

3-

3/4/2019

30734