Suç Duyuruları
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde
sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1
maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. (Bknz. 2. İşlem Yasakları).
Sıra
No
Suç Duyurusunda
Bulunulan Şahıs MKK Sicil No Suç Duyurusuna Neden
Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Kanun Maddesi
1 Galip BAŞTÜRK 25762785
BEYAZ pay piyasasında
gerçekleştirilen işlemler.
6362 sayılı SPKn’nun 107/1
maddesi.
2 Muammer COŞKUN 22739883
3 Selim SERTİŞ 23047879
4 Gökhan OKUT 28808837
5 Serdar ÖZLÜ 25057115
6 Meral GÖKTAŞ 22010293
7 Erol EKİNCİOĞLU 34820872
8 Faruk BALADIN 12899969
2. İşlem Yasakları
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan
kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn’nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı
İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem
yapma yasağı getirilmesine, söz konusu kişilerden, Galip BAŞTÜRK hakkında Kurulumuzun 15.08.2013 tarihli kararı uyarınca 6
ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle, Tedbirler Tebliği’nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 ay işlem yapma
yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verilmiştir.
Sıra
No
İşlem Yasağı Getirilen
Şahıs MKK Sicil No İşlem Yasağına
Konu Pay Kodu
İlgili Tebliğ
Maddesi
İşlem Yasağı
Süresi
1 Galip BAŞTÜRK 25762785
BEYAZ
5/2-6/2
2 Yıl
2 Muammer COŞKUN 22739883 5/2-6/2
3 Selim SERTİŞ 23047879 5/2-6/2
4 Gökhan OKUT 28808837 5/2-6/2
5 Serdar ÖZLÜ 25057115 5/2-6/2
6 Meral GÖKTAŞ 22010293 5/2-6/2
7 Erol EKİNCİOĞLU 34820872 5/2-6/2
8 Faruk BALADIN 12899969 5/2-6/2