Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Ticaret Bakanlığının teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri de belirlendi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı, iç ve dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olacak, belirlenen dış ticaret politikasının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapacak ve gerekli koordinasyonu sağlayacak. Ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için gerekli tedbirleri alacak ve uygulayacak. Bu tedbirlerin ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca uygulanmasıyla koordinasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yürütecek.

Bakanlık, gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olacak ve uygulayacak, gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak ve denetleyecek. Kara ve demiryolu kapılarıyla gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölgeler, antrepolarla gümrüklü yerler, sahalar ve gümrük bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirecek.

Bakanlık hizmetlerine ilişkin uluslararası kuruluşların ve Avrupa Birliğinin (AB) çalışmaları takip edilecek, AB uyum çalışmaları yürütülecek ve bu konuda görüş oluşturulacak. Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına ait hizmetlerle Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerine ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Şirketler, kooperatifler ve ticaret sicili memurluklarıyla esnaf ve sanatkar sicil memurluklarıyla esnaf ve sanatkar sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetler yürütülecek ve denetlenecek.

Dünya ticaretinden alınan payın artırılması ve sürdürülebilir ihracatın artışını sağlamak üzere ihracatın pazar ve ürün çeşitliliğini genişletmeye yönelik gerekli tedbirler alınacak, buna yönelik destek yöntemleri geliştirilecek ve uygulanacak.

Bakanlık, ithalatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesi ve yerli sanayinin korunmasıyla ilgili gerekli tedbirleri alacak, ticaret politikası savunma araçlarını uygulayacak.

Türkiye’nin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla arasındaki ikili, bölgesel ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkiler düzenlenecek, bu konularda ilgili mevzuat çerçevesinde anlaşmalar yapılacak. Ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen katkıların sağlanması ve yönlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacak.

Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olması sağlanacak, bu amaçla ithalatta ve ihracatta denetim yapılacak, ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülecek. Bakanlığın sorumluluğundaki tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi yapılacak.

Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşacak.

Daha önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bulunan bazı genel müdürlükler ve daire başkanlıkları Ticaret Bakanlığı çatısı altında toplanacak.

Bakanlığın hizmet birimlerinde, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalım Müdürlüğü yer alacak.

Serbest bölge müdürlükleri doğrudan bakanlığa bağlı olacak.