BDDK yönetmelik taslağını görüşe açtı

BDDK yönetmelik taslağını görüşe açtı
Advertisement
bddk.jpg

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik taslağı hazırlayarak görüşe açtı.

BDDK’nın “Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğe” ilişkin hazırladığı değişiklik taslağı, kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair taslakta, tanımlar, bağımsızlık, piyasada kabul görme, ortaklar, üyeler ve uzmanlarda aranan şartlar, derecelendirme faaliyeti, yetkilendirme, gözetim ve denetim konularında düzenleme yapıldı.

Yapılan taslak değişikliğine göre yetkili derecelendirme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, derecelendirme faaliyeti sonucunda ulaştıkları görüşlerini, kendilerinin veya başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak zorunda olacak.

Yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarının piyasada kabul görmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı 10’uncu maddede de değişikliğe gidildi.

Değişiklikle yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarının piyasada kabul görme kriterini sağladığına karar vermeye veya reddetmeye Kurul (BDDK) yetkili olacak.

Yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşunun ortakları, kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarında aranacak şartları düzenleyen 14’üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi “Doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortaklar hariç olmak üzere derecelendirme faaliyeti ile bu yönetmelikte yapılmasına izin verilen diğer faaliyetler dışında ticari faaliyetinin bulunmaması.” şeklinde değiştirildi.

Taslakla birlikte yetkili derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirildikleri derecelendirme faaliyetlerinin usul ve esaslarında da değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin “Yetkinin sürekli olarak iptali” başlıklı 28’inci maddesine birinci fıkrasına “Herhangi bir sebeple tüzel kişi ortaklarının doğrudan veya dolaylı ortaklık paylarının yüzde 10’u geçmesinden dolayı yönetmelik hükümlerine aykırılık oluşması durumunda Kurul’dan uyum sağlanıncaya kadar süre talep edilerek uyuma yönelik eylem planının sunulmaması veya bu durum sonrasında Kurul’ca verilen sürede uyumun sağlanamaması.” bendi eklendi.

About The Author

Leave a reply