Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 8975 Karar Tarihi: 30.03.2020
Kurulun 30.03.2020 tarihli toplantısında, 30.03.2020 tarih ve 24049440-010.03[12]-
E.5853 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
– 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesine
eklenen “(7) Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının
görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı
arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile
Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer
alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.” hükmünü amir yedinci fıkra hükmü çerçevesinde,
kredi kartlarında asgari tutarın dönem borcunun yüzde yirmisi olarak belirlenmesine,
– 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun (Kanun) 8 inci maddesinin
ikinci fıkrasında yer verilen “Asgarî tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde
ödenmemesi durumunda kart çıkaran kuruluşça kart hamiline yapılacak bildirimden itibaren
bir aylık süre içerisinde bu tutarın ödenmemesi … halinde, ilgili kart çıkaran kuruluşça kart
hamiline verilen kredi kartları iptal edilir ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi
kartı düzenlenemez.” hükmünün, alacaklı taraf olan kart çıkaran kuruluşu koruyucu bir
düzenleme olduğu ve alacaklı taraf olan bankaların, COVID-19 salgını nedeniyle içinde
bulunduğumuz koşullar da dikkate alındığında, 31.12.2020 tarihine kadar kart borçlarını
öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını
talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine,
– Bu kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde
yayımlanmasına
karar verilmiştir.

BDDK