Kurul Karar Organı’nın i-SPK.4632 s.kn.17.3.ı (27/05/2019 tarihli ve 31/729 s.k.) sayılı İlke Kararı:
1) Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn. (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım
Fonlarına İlişkin Rehber”in;
i) “3.1.7. Para Piyasası ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarına İlişkin Esaslar” başlıklı bölümüne ikinci fıkra olarak
aşağıdaki ifadenin eklenmesine,
“Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde yirmi beşi devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.”
ii) “3.6. Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesine
“b) Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş.
tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,
c) Azami yüzde otuzu;
i. Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme
notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında,
ii. Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı
yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında,
iii. İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde,”
2) Emeklilik Rehberi’nin 3.1.7 ve 3.6. nolu maddeleri ile getirilen yeni sınırlamalar kapsamında oluşacak fon portföy yapısı
değişiklikleri göz önüne alınarak fon içtüzüğü, izahnamesi ve tanıtım formunda yapılacak değişikliklerin ayrıca Kurul onayı
aranmadan ilgili düzenlemelerde yer alan ilan ve tescil işlemleri yerine getirilerek yürürlüğe konulmasına ve fon karşılaştırma
ölçütlerinde/eşik değerlerinde kurucular tarafından gerekli görülmesi durumunda değişiklik yapılabilmesine,
3) Emeklilik Rehberi’nin 3.1.7 ve 3.6. nolu maddelerinde yapılan değişiklikler ile getirilen yeni portföy sınırlamalarına
31.07.2019 tarihi itibariyle uyum sağlanmasına
karar verilmiştir.