Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında 19.11.2018-18.01.2019 döneminde gerçekleşen
olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 1 inci maddesi çerçevesinde
yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve
Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ve üçüncü
fıkrası kapsamında;
a) 23.01.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden NIBAS pay
piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,
b) 18.01.2019 tarihi gün sonu itibarıyla mülkiyetinde toplam sermayeye oranı %5 ve üzerinde NIBAS payı bulunduran
gerçek ve tüzel kişilerin 22.01.2019 tarihi itibarıyla mülkiyetinde bulunan NIBAS paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu
edilememesine
karar verilmiştir.