Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.1.b)

MADDE 1 – 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Fon toplam değerinin en fazla %20’si Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan garantili ve koruma amaçlı fonların katılma payı satışında, yatırımcılardan yatırımcı bilgi formunun okunup anlaşıldığı ve risklerin algılandığı bilgisini de içeren yazılı veya elektronik ortamda pay alım talimatları alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 sayılı eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, para piyasası fonları ve değişken fonlar için vadeli olarak yapılan Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinin oranının bu Tebliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen oranı aşması halinde, yeni bir işlem yapılmamak kaydıyla, anılan işlemlerin vade sonuna kadar söz konusu aşım bu Tebliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık olarak değerlendirilmez.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.