MİT Müsteşarı “başkan” oldu

MİT Müsteşarı “başkan” oldu
Advertisement

703 Sayılı KHK ile “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresi “MİT”, “Müsteşar” ibaresi ise “Başkan” şeklinde değiştirildi.

 

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni KHK ile birçok değişiklik yapıldı. İşte o değişiklikler; 

“MİT MÜSTEŞARLIĞI” BAŞKANLIK OLDU

KHK il Milli İstihbarat Teşkilatı’nda değişiklikler yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresi “MİT” olarak değiştirilirken, “Müsteşar” ibaresi ise “Başkan” şeklinde düzenlendi.

MGK KANUNU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

“2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu” yürürlükten kaldırıldı.

TSK’DA DÜZENLEME

Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun ile Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı. Bunlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar söz konusu kanun hükümlerinin uygulanması devam edecek.

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda da bazı düzenlemeler yapıldı. General ve amiraller de dahil subayların rütbe bekleme sürelerine ilişkin yapılan düzenlemeyle, bu süreler Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.

Muvazzaf subayların terfilerinin her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılmasına yönelik düzenleme kaldırılırken, orgeneral-oramirallerin Genelkurmay Başkanlığına atanmaları için belirlenen yaş haddi 67 olarak korundu. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramirallerin görevde kalma süresi ise söz konusu Kanunda belirlenen bekleme sürelerinden hariç tutuldu.

İDARİ İŞLER BAŞKANI EN YÜKSEK MEMUR

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, en yüksek devlet memuru oldu. Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Başbakanlık Müsteşarına denk kabul edilecek.

TOKİ, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BAĞLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı. KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olacak.

SPORDA KOORDİNASYON OFİSLERİ KURULABİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurt dışında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması amacıyla Koordinasyon Ofisleri kurulabilecek.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI KAPATILDI

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatılarak, her türlü hak ve yükümlülükleri İçişleri Bakanlığına devredildi. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kapatılma ve devir işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak. 

SİLAH RUHSATI DÜZENLEMESİ

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle bundan sonra Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcıları ateşli silahları taşıyıp mesken ya da iş yerlerinde bulundurabilecek. Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmayacak. Bu ruhsatlar mermiler için de geçerli olacak.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ İLE TODAİE KAPATILDI

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kapatıldı. Adalet Akademisince yapılması gereken görev ve hizmetler, Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi organları oluşturuluncaya kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülecek. TODAİE’nin teşkilatı ve bütçesi ise YÖK’e devredildi.

BTK’DA DÜZENLEME

BTK’nin kuruluşuna ilişkin kanunda, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik değişikliğe gidildi. BTK’nin başkanı, ikinci başkanı ile üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Kurul başkan ve üyeleri ancak görevini yapmaya engel bir hastalık veya rahatsızlık nedeniyle iş görememe ya da atanmaları için gerekli şartlan kaybetmeleri halinde Cumhurbaşkanınca süresi dolmadan görevden alınabilecek.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılan değişiklikle de mevzuatta Siber Güvenlik Kuruluna yapılan atıflar, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılacak.

RADYO VE TELEVİZYONLARA 90 DAKİKA “EĞİTİCİ YAYIN” ZORUNLULUĞU

Radyo ve televizyonlara ayda en az 90 dakika “gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, halk sağlığının korunması” gibi konularda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayın yapma zorunluluğu getirildi.

Eğitici yayınlar için herhangi bir bedel ödenmeyecek, yayınların ve sürelerinin denetimi RTÜK tarafından yapılacak.

TRT personelini emekliliğe teşvik için yüzde 30 ile 50 arasında ek ikramiye verilecek.

HSK’DA DÜZENLEME

KHK’ye göre kurulun doğal üyelerinden olan Adalet Bakanlığı müsteşarının yerine kurulda Adalet Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı üye olarak görev yapacak.

KHK ile HSK Genel Kuruluna, “Hakim ve savcıların uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirleme” görevi de verildi.

KHK’de, mevzuatta HSK’ye ilişkin olarak Adalet Bakanlığı müsteşarına verilen görevlerin, Adalet Bakanlığının bu işlerle görevlendirilen bakan yardımcısına verilmiş sayılacağı da belirtildi.

Öte yandan kurul üyeliğinin ölüm, emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle boşalması halinde durum, ilgisine göre Cumhurbaşkanlığına veya TBMM Başkanlığına derhal bildirilecek ve boşalmayı takip eden 30 gün içinde yeni üye seçimi yapılacak.

Adli ve idari yargı hakim ve savcılığından seçilenlerden Kurul üyeliği herhangi bir sebeple sona erenler, Genel Kurul tarafından müktesepleri dikkate alınarak tercih ettikleri üç ayrı yerden birinde uygun görülecek bir göreve atanacak.

TBMM Başkanlığınca Kurul üyeliği için üyelerin görev sürelerinin dolmasından 60 gün önce seçim süreci başlatılacak ve adaylık için başvuru tarihleri ilan edilecek.

Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları, bir üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca, 3 üye Yargıtay üyeleri, 1 üye Danıştay üyeleri, 3 üye hakimlik mesleğine alınmasına engel hali olmayan, yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından TBMM tarafından 4 yıl için seçilecek.

About The Author

Leave a reply